Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Mevsuk Hukuk ve Danışmanlık, uyuşmazlığı doğmadan önce engellemek ilkesi ve riskin asgari
düzeye indirilmesi amacı çerçevesinde müvekkillerine sözleşme akdedilmesi öncesinde detaylı ve
kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
Müvekkillerimize tarafımızca danışmanlık sağlanan ve hazırlanan sözleşmeler, kira ve alt kira
sözleşmeleri, uluslararası ticari sözleşmeler, alım-satım, iş, eser, kefalet, acente, distribütörlük,
abonelik sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, tahkim sözleşmesi, danışmanlık sözleşmeleri, garanti
sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri,
miras taksim sözleşmeleri, şirket ana sözleşmesi, ana sözleşmede değişiklik, vakıf ve dernek
kuruluşu, marka ve patent lisans sözleşmeleri olarak öne çıkmaktadır.
Sözleşmelerin kurulumu aşamasında;
• Sözleşmenin esaslı ve ikinci derece noktalarının belirlenmesi,
• Sözleşmede taraf olan kişilerin iradelerinin tetkiki ve müvekkiller yönünden risk
değerlendirmesi yapılması
• Ceza maddelerinin belirlenmesi ve uygulanacak hukukun değerlendirilmesi,
• Sözleşmenin içereceği nakit/mektup teminatlarının iade koşullarının irdelenmesi ve
değerlendirilmesi,
• Sözleşmenin özgürlüğü kapsamında müvekkillerin taleplerinin sözleşmeye aktarılması
• Sözleşmenin geçersizliği durumunda müvekkil yönünden risk değerlendirmesi
• Sözleşmenin şartlarının müvekkillere sağlayacağı fayda ve getireceği yükümlülükler
açısından incelenmesi,
yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, müvekkile hukuki ve mali yükümlülüklerinin raporlanması
hukuki hizmeti sağlanmaktadır